Algemene voorwaarden

Definities

Gebruiker: Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Nikki Organiseert. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 65098471 .

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, verloving, jubileum of ander evenement of in wiens naam Nikki Organiseert een bruiloft, verloving of jubileum organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier: Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door Nikki Organiseert te organiseren bruiloft, verloving, jubileum of ander evenement

Evenement: een bruiloft, verloving, jubileum of ander event.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Nikki Organiseert alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van evenementen of bruiloften in de breedste zin van het woord, verloving of jubileum, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Nikki Organiseert of door het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever en aan een evenement van Nikki Organiseert.

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in een overeenkomst tussen Nikki Organiseert en een opdrachtgever.

1.5 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden. Is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen Nikki Organiseert en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Nikki Organiseert van een door opdrachtgever ondertekende offerte.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte ander blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Indien Nikki Organiseert opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

2.5 De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21 % BTW en andere heffingen van overheidswege. De prijzen op de genoemde offertes zijn exclusief reistijd, reiskosten en parkeerkosten. Reistijd word tegen een half uur tarief(30) in rekening gebracht, reiskosten tegen € 0 ,29 per gereden kilometer. De werkelijke parkeerkosten worden in rekening gebracht.

2.6 Nikki Organiseert biedt in een offerte een geheel pakket aan. De onderdelen van dit aangeboden pakket zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indien bij onderdelen van dit pakket een prijs is vermeld verplicht Nikki Organiseert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien de opdrachtgever een deel van het aangeboden pakket wil afnemen zal deze dit moeten voorleggen aan Nikki Organiseert die dan een nieuwe offerte voor dit onderdeel kan maken.

2.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is aangegeven.

2.7 Nikki Organiseert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van Nikki Organiseert, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, rampen, oorlog, brand, overstroming, pandemieën  enz. Deze opsomming is niet beperkend. Nikki Organiseert is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Nikki Organiseert is wel verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen.

2.8 De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Nikki Organiseert. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn rechtstreeks ten laste van de opdrachtgever.

2.9 Het staat Nikki Organiseert altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met het aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal Nikki Organiseert dit bedrag onmiddellijk na weigering restitueren.

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Nikki Organiseert zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede vakmanschap uitvoeren. Nikki Organiseert heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

3.2 Indien door Nikki Organiseert of door Nikki Organiseert ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, die Nikki Organiseert overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de gevraagde opdracht, tijdig en in de door Nikki Organiseert gewenste vorm en wijze aan Nikki Organiseert ter beschikking te stellen.

3.3 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dan Nikki Organiseert onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Nikki Organiseert ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig is. Nikki Organiseert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nikki Organiseert bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

3.5 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever de door Nikki Organiseert noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Nikki Organiseert in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever. Bovendien heeft Nikki Organiseert die gevallen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3.7 Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd(en) voor Nikki Organiseert en de eventueel door haar ingeschakelde derden.

3.8 Indien opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 3 weken voorafgaande aan het evenement schriftelijk te zijn vastgelegd en meegedeeld aan Nikki Organiseert.

3.9 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nikki Organiseert het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door een leverancier of andere derde. De overeenkomst komt dan tot stand tussen deze derde en de opdrachtgever. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Nikki Organiseert overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van een opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Nikki Organiseert  om de opdracht correct uit te voeren. Te allen tijde komt de overeenkomst alleen tot stand tussen een derde en opdrachtgever.

3.10 De stylingsmaterialen die Nikki Organiseert ter beschikking stelt blijven eigendom van Nikki Organiseert Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Nikki Organiseert worden geretourneerd dient opdrachtgever de vervangingswaarde aan Nikki Organiseert te vergoeden.

3.11 Opdrachtgever geeft toestemming aan Nikki Organiseert tot het gebruik van het beeldmateriaal-in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan-ten behoeve van het portfolio van Nikki Organiseert

 

Artikel 4 Wijzigen van de overeenkomst

4.1 Indien Nikki Organiseert een overeenkomst heeft gesloten waarbij een pakket aan werkzaamheden zal worden verricht voor opdrachtgever en daarbij een maximaal aantal uren worden vermeld geldt het volgende. Indien de maximale aantal uren wordt overschreden zal Nikki Organiseert opnieuw een aanvullende offerte met prijsopgave en mogelijk aantal uren opstellen en deze aan de opdrachtgever overhandigen. De opdrachtgever dient deze offerte dan te accepteren waarna Nikki Organiseert door kan gaan met haar werkzaamheden.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Nikki Organiseert de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3 In afwijking van lid 4.2. zal Nikki Organiseert geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijzigingen/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Nikki Organiseert kunnen worden toegerekend.

4.4 Nikki Organiseert  behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Nikki Organiseert is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nikki Organiseert daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Nikki Organiseert anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt 5 maanden voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum/evenement een tweede factuur voor de 40%, gebaseerd op het definitieve budget. En de laatste factuur ontvangt de opdrachtgever 20% 4 weken voor de bruiloft. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij ceremoniemeesterschap wordt het overeengekomen bedrag in 2 keer gefactureerd: 60 % bij het overeenkomen van de opdracht en 40 % 4 weken voor de bruiloft.  Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

5.2 In de week na  de bruiloft ontvangt de opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigen van de overeenkomst van de opdracht. Nikki Organiseert zal opdrachtgeven zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte stellen van eventuele extra facturen.

5.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Nikki Organiseert is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening

5.4 In geval van dat er bij de opdrachtgever sprake is van: liquidatie, faillissement, beslag, toelating tot Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel een buitengerechtelijke schuldhulpverlening of in geval van surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Nikki Organiseert op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en zonder dat voorafgaand een ingebrekestelling is vereist.

5.5 Nikki Organiseert behoud zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.

5.6 Voorts is Nikki Organiseert gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en producten zijn gestegen.

5.7 Bovendien mag Nikki Organiseert het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Nikki Organiseert, dat in redelijkheid niet van Nikki Organiseert mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Nikki Organiseert zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Nikki Organiseert zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

5.8 Indien de opdracht om welke reden dan ook wordt verplaatst door de opdrachtgever naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met Nikki Organiseert. Voor verplaatsing naar het opeenvolgende kalenderjaar wordt een meerprijs van 25% extra van de reeds getekende offerte gefactureerd, plus eventueel meerwerk. Indien Nikki Organiseert hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

 

Artikel 6 Klachten

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Nikki Organiseert. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nikki Organiseert in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames en/of klachten ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Nikki Organiseert ingediende facturen, tijdig te voldoen.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Nikki Organiseert de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal Nikki Organiseert slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 aansprakelijkheid.

 

Artikel 7 Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

7.1 Nikki Organiseert heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren,/de uitvoering van een overeenkomst te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Nikki Organiseert kan schaden.

7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Nikki Organiseert gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nikki Organiseert op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Nikki Organiseert de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 Nikki Organiseert adviseert opdrachtgever een bruiloftsverzekering af te sluiten(indien het evenement een bruiloft betreft) dan wel anderszins een verzekering voor het evenement.

7.5 Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden/gemaakt door Nikki Organiseert.

7.6 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Nikki Organiseert.  Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

7.7 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Nikki Organiseert gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 80% van de totale som van de opdracht bij opzegging van tot 4 weken voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum of ander event, of 90% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum of ander event, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum of ander event.

7.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Nikki Organiseert, zal Nikki Organiseert in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien Nikki Organiseert aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Nikki Organiseert sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit:

  • Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een evenement, zoals doch niet beperkt tot ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen.
  • Handelen en invloeden van direct bij de uitvoering van een evenement betrokken derden.
  • Handelen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van een evenement betrokken derden.
  • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Nikki Organiseert en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Nikki Organiseert kunnen worden toegerekend.
  • Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een evenement, op locatie dan wel op het nautische gebied.
  • Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan derden, leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door derden tijdens de uitvoering van een evenement.
  • Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een evenement is voor rekening en risico van de betreffende leverancier, voor deze schade kan Nikki Organiseert nimmer aansprakelijk gesteld worden.

8.3 Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Nikki Organiseert die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden – en die niet valt onder uitsluiting van aansprakelijkheid zoals opgenomen in een van de andere leden van dit artikel 8 – is Nikki Organiseert slechts voor directe schade aansprakelijk tot het totale gefactureerde bedrag doch tot maximaal het bedrag dat de verzekering van Nikki Organiseert mogelijk zal vergoeden aan opdrachtgever.

8.4 Opdrachtgever vrijwaart Nikki Organiseert voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Nikki Organiseert onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Nikki Organiseert en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat

8.5 De in de leden van dit artikel 8 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Nikki Organiseert voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nikki Organiseert aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nikki Organiseert toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.7 Nikki Organiseert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens Nikki Organiseert gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

8.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

8.9 Nikki Organiseert is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.

8.10 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Nikki Organiseert onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Nikki Organiseert voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

8.11 Nikki Organiseert is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Nikki Organiseert of derden.

8.12 Leveranciers zijn verantwoordelijk voor het plaatsen, verwijderen en/of op- en/of afbouwen van producten. Hierbij zal de leverancier gebruik maken van gecertificeerd en professioneel personeel. Nikki Organiseert niet aansprakelijk voor schade – welke schade dan ook, daaronder begrepen directe, indirecte en gevolgschade – ontstaan als gevolg van het plaatsen en/of verwijderen en/of op- en/of afbouwen van producten door derden.

 

Artikel 9 Vrijwaring

9.1 De opdrachtgever vrijwaart Nikki Organiseert voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9.2 Indien opdrachtgever aan Nikki Organiseert informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

9.3 Nikki Organiseert zal in het kader van COVID-19 de opdrachtgever voorafgaand aan het evenement of de bruiloft voorzien van instructies en/of aanwijzingen om een evenement volgens de richtlijnen van het RIVM plaats te laten vinden. Indien opdrachtgever of diens gasten dergelijke instructies en/of aanwijzingen negeren dan is dit geheel voor eigen rekening en eigen risico voor de betrokkenen.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Nikki Organiseert niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Tevens wordt onder overmacht in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nikki Organiseert geen invloed kan uitoefenen, docht waardoor Nikki Organiseert niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder verstaan we o.a. rampen, oorlog, epidemieën/pandemieën, brand, overstromingen en sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring. Deze opsomming is niet beperkend.  Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

10.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Nikki Organiseert op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Nikki Organiseert bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt geprobeerd opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte te stellen.

10.3 Voor zoveel Nikki Organiseert ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nikki Organiseert gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nikki Organiseert gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Nikki Organiseert behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Bruidsmeisje, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Nikki Organiseert toegestaan.

 

Artikel 13 Geschillen

13.1 Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche)commissie.

13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de (branche) commissie op te lossen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Nikki Organiseert en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Privacy

Nikki Organiseert hecht veel waarde aan uw privacy, in de privacy statement kunt u zien welke gegevens Nikki Organiseert van u verwerkt en hoe wij hiermee omgaan.